مصرف سوخت

 

عوامل زیر در مصرف سوخت موثر می باشند:
• شرایط کار خودرو و موتور آن
• تنظیم موتور
• کیفیت مکانیکی موتور به ویژه سیستم سوخت رسانی، انژکتورها و نیز وضیعت برق آن
• کیفیت روغن موتور: با ویسکوزیته و فرمولاسیون مناسب.
• استفاده از روغن های پایه ویژه با کیفیت بالا و مواد افزمودنی کاهش دهنده اصطکاک و ضدسایش از عوامل موثر بر مصرف سوخت هستند. لذا در انتخاب روغن موتور مناسب دقت نمایید.
• لذت صدای موتور را با سینولکس تجربه نمایید.
• کیفیت فیلترهای هوا و روغن
• نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو
• مدت زمانی که روغن در کارتر می ماند.
• تنظیم باد لاستیک ها
• نوع و سبک رانندگی (گاز و ترمز پی در پی افزایش مصرف سوخت را بدنبال دارد.)
• زمانیکه با سرعت زیاد یا اتومبیل سنگین (وزن داخل کابین زیاد باشد) رانندگی کنید یا به دفعات زیاد، سرعت کاهش و افزایش یابد، مصرف سوخت افزایش می یابد.
• ميزان درجا کارکردن خودرو ( در ترافيک های سنگين ) نیز بر مصرف سوخت موثر است.

  نظرات