انواع فرمولاسیون روغن موتور

 

معدنی (Mineral or Premium)
روغن موتور ساخته شده از روغن های پایه معدنی گروه های 1 ، 2 و 3 که برخی تولید کنندگان این گروه روغن ها از روغن های تصفیه شده نیز در این فرمولاسیون استفاده میکنند و ممکن است از حداقل های کیفیت هم برخوردار نباشد.

سنتتیک (Synthetic)
این روغن موتورها از روغن های پایه گروه های 4 و 5 و بعضا از ترکیب هر دو ساخته میشوند و اصولا خواص بهتری نسبت به روغن های معدنی یا نیمه سنتتیک دارند.
نکته: به دلیل نوع فرآورش روغن های پایه گروه 3 که از طریق هیدروژن دهی به روغن نفتی انجام می شود، برخی تولید کنندگان ضمن استفاده از روغن پایه گروه 3، این روغن ها را نیز سنتتیک می نامند که با گروه بندی انستیتو نفت آمریکا به عنوان متولی امر، مغایرات دارد.

نیمه سنتتیک (Semi-Synthetic)
در این روغن موتورها جهت بهبود برخی پارامترهای روغن های معدنی مانند قابلیت پمپ شدن در دماهای خیلی پایین، مقداری روغن پایه سنتتیک(معمولا بیش از 15 درصد وزنی) به روغن معدنی اضافه می شود و بدین ترتیب روغن نیمه سنتتیک فرموله می شود.

  نظرات